SponsorKliks

Sponsor TNL door via sponsorkliks uw internet aankopen te doen.

SponsorKliks, gratis sponsoren!

TNL is “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). TNL verwerkt persoonsgegevens van haar leden, donateurs en andere relaties slechts voor zover die door de betrokkene aan TNL zijn verstrekt en voor zover nodig ter uitvoering van haar activiteiten als (carnavals-) vereniging, met inachtneming van de privacyrechten van de betrokkene.
Het is zowel TNL zelf als haar individuele leden verboden persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij verstrekt zijn.

Voor vragen over uw rechten onder de AVG kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden.